Diperlukan Etika Digital untuk Menggunakan Teknolgi Digitalisasi